Terms of Use

 

Laatst bijgewerkt 22 mei 2022

 

1. OVEREENKOMST MET DE VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en We-talk (“bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”), betreffende uw toegang tot en gebruik van de https ://www.we-talk.co-website, evenals elk ander mediaformulier, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, daaraan is gekoppeld of er anderszins mee is verbonden (gezamenlijk de "Site" ). We zijn geregistreerd in Algerije en hebben onze maatschappelijke zetel te Algiers, __________, Algiers 16000. U stemt ermee in dat u door toegang tot de site al deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN BENT U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigingen of aanpassingen aan deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Zorg ervoor dat u elke keer dat u onze site gebruikt de toepasselijke voorwaarden controleert, zodat u begrijpt welke voorwaarden van toepassing zijn. U bent onderworpen aan, en wordt geacht kennis te hebben genomen van en te hebben aanvaard, de wijzigingen in eventuele herziene gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de site na de datum waarop dergelijke herziene gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd.

De informatie op de site is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land . Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Site vanaf andere locaties, dit op eigen initiatief en zijn ze als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De site is niet aangepast om te voldoen aan branchespecifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), dus als uw interacties aan dergelijke wetten onderworpen zouden zijn, mag u niet deze site gebruiken. U mag de site niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 13 jaar oud zijn. Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waarin ze wonen (meestal jonger dan 18 jaar) moeten toestemming hebben van en onder direct toezicht staan ​​van hun ouder of voogd om de Site te gebruiken. Als u minderjarig bent, moet u uw ouder of voogd deze gebruiksvoorwaarden laten lezen en ermee instemmen voordat u de site gebruikt.

 

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de site (gezamenlijk de "inhoud") en de handelsmerken, service merken en logo's daarin (de "Merken") zijn eigendom van of worden beheerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door copyright- en handelsmerkwetten en verschillende andere
intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten en internationale conventies. De inhoud en de merken worden alleen ter informatie en voor persoonlijk gebruik op de site "AS IS" geleverd. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de site, de inhoud en de merken.

 

3. GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig is; (2) u zult de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken; (3) u bent handelingsbekwaam en stemt ermee in deze Gebruiksvoorwaarden na te leven; (4) u bent niet jonger dan 13 jaar; (5) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont, of als u minderjarig bent, heeft u ouderlijke toestemming gekregen om de Site te gebruiken; (6) u zult geen toegang krijgen tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (7) u zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (8) uw gebruik van de Site niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig ​​of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

 

4. GEBRUIKERSREGISTRATIE  

Mogelijk moet u zich bij de site registreren. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een ​​door u geselecteerde gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

 

5. VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd. Als gebruiker van de site stemt u ermee in om:

 • Systematisch gegevens of andere inhoud van de site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of te compileren zonder schriftelijke toestemming van ons
 • Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 • Omzeilen, uitschakelen of anderszins interfereren met beveiligingsgerelateerde functies van de Site, inclusief functies die het gebruik of het kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de Inhoud die daarin is opgenomen.
 • Naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden.
 • Alle informatie die van de site is verkregen gebruiken om een ​​andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 • Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteuningsdiensten of dien valse meldingen van misbruik of wangedrag in.
 • Gebruik de site op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving.
 • Deelnemen aan ongeoorloofde framing van of linken naar de site.
 • Uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (voortdurende plaatsing van herhalende tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij verstoort of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de site wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of verstoort.
 • Deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 • Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechtenverklaring van enige inhoud.
 • Poging om u voor te doen als een andere gebruiker of persoon of om de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
 • Upload of verzend (of probeer te uploaden of te verzenden) materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1×1 pixels, webbugs, cookies , of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve verzamelingsmechanismen" of "pcms").
 • De site of de netwerken of diensten die op de site zijn aangesloten, verstoren, verstoren of onnodig belasten.
 • Een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het ter beschikking stellen van een deel van de Site aan u lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
 • Poging om maatregelen van de site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de site of een deel van de site te voorkomen of te beperken.
 • Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Behalve zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, ontcijfert, decompileert, disassembleert of reverse-engineert u de software die deel uitmaakt van of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Site.
 • Behalve als dit het resultaat is van het gebruik van een standaardzoekmachine of internetbrowser, gebruik, start, ontwikkelt of distribueert een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de site, of het gebruiken of starten van een ongeautoriseerd script of andere software.
 • Gebruik een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de Site.
 • Maak geen ongeoorloofd gebruik van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail, of het creëren van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 • Gebruik de site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de site en/of de inhoud op een andere manier voor een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.
 • Naaktheid of andere seksueel suggestieve inhoud
 • Publiceer inhoud die zelfbeschadiging of buitensporig geweld bevat
 • Aanzetten tot haat, geloofwaardige bedreigingen of directe aanvallen op een persoon of groep posten
 • Nep- of bedriegerprofielen maken
 • Spam
 • Verspreid valse informatie

 

6. DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, prikborden, online forums en andere functionaliteit, en kan u de mogelijkheid bieden om te creëren, indienen, posten, weergeven, verzenden, uitvoeren, publiceren, distribueren, of inhoud en materiaal naar ons of op de Site uit te zenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle Bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:


 • De creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen maken en zullen geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij.
 • U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en toestemmingen om ons, de site en andere gebruikers van de site te gebruiken en te autoriseren om uw bijdragen te gebruiken op elke manier die door de site en deze wordt overwogen Gebruiksvoorwaarden.
 • U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke dergelijke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Uw bijdragen zijn niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend.
 • Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken.
 • Uw bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
 • Uw bijdragen bespotten, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken niemand.
 • Uw bijdragen worden niet gebruikt om een ​​andere persoon lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van die termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of groep mensen aan te moedigen.
 • Uw bijdragen schenden geen toepasselijke wet, regelgeving of regel.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
 • Uw bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
 • Uw Bijdragen zijn op geen enkele andere manier in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.

 

7. BIJDRAGELICENTIE

en verlenen en autoriseren sublicenties van het voorgaande. Het gebruik en de distributie kunnen plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, indien van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u aanlevert. U doet afstand van alle morele rechten op uw Bijdragen en u garandeert dat morele rechten niet op andere wijze in uw Bijdragen zijn opgeëist. We doen geen beroep op eigendom van uw Bijdragen.

U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of representaties in uw Bijdragen die door u zijn verstrekt op enig gebied op de Site. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van elke verantwoordelijkheid en af ​​te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

We hebben het recht, naar eigen goeddunken, (1) om Bijdragen te bewerken, te redigeren of anderszins te wijzigen; (2) om alle Bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte locaties op de Site te plaatsen; en (3) om Bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving vooraf te screenen of te verwijderen. We zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.

 

8. RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN

We kunnen u gebieden op de site bieden om beoordelingen of beoordelingen achter te laten. Wanneer u een recensie plaatst, moet u aan de volgende criteria voldoen: (1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw beoordelingen mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, aanstootgevende of haatdragende taal bevatten; (3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap; (4) uw beoordelingen mogen geen verwijzingen bevatten naar illegale activiteiten; (5) u mag geen banden hebben met concurrenten als u negatieve beoordelingen plaatst; (6) u mag geen conclusies trekken over de wettigheid van gedrag; (7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; en (8) u mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen beoordelingen te plaatsen,

We kunnen naar eigen goeddunken beoordelingen accepteren, weigeren of verwijderen. We zijn absoluut niet verplicht beoordelingen te screenen of beoordelingen te verwijderen, zelfs als iemand beoordelingen aanstootgevend of onjuist vindt. Recensies worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijk onze mening of de mening van een van onze gelieerde ondernemingen of partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om te reproduceren, wijzigen, vertalen, verzenden op enigerlei wijze, weergeven, uitvoeren, en/of alle inhoud met betrekking tot beoordelingen te verspreiden.

 

9. LICENTIE VOOR MOBIELE TOEPASSING

Licentie gebruiken

Als u de site bezoekt via een mobiele applicatie, verlenen wij u een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de mobiele applicatie te installeren en te gebruiken op
draadloze elektronische apparaten die uw eigendom zijn of door u worden beheerd, en om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de mobiele applicatie op dergelijke apparaten in strikte overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze licentie voor mobiele applicaties in deze gebruiksvoorwaarden. U mag niet: (1) behalve zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, de applicatie decompileren, reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode af te leiden of te decoderen; (2) enige wijziging, aanpassing, verbetering, verbetering, vertaling of afgeleid werk van de applicatie aan te brengen; (3) in strijd zijn met toepasselijke wetten, regels of voorschriften in verband met uw toegang tot of gebruik van de applicatie; (4) het verwijderen, wijzigen of verbergen van eigendomskennisgevingen (inclusief enige kennisgeving van auteursrecht of handelsmerk)
geplaatst door ons of de licentiegevers van de applicatie; (5) de applicatie gebruiken voor een inkomstengenererende onderneming, commerciële onderneming of ander doel waarvoor deze niet is ontworpen of bedoeld; (6) de applicatie beschikbaar maken via een netwerk of een andere omgeving die toegang of gebruik door meerdere apparaten of gebruikers tegelijkertijd mogelijk maakt; (7) de applicatie gebruiken voor het creëren van een product, dienst of software die, direct of indirect, concurrerend is met of op enigerlei wijze een vervanging voor de applicatie is; (8) de applicatie gebruiken om geautomatiseerde vragen naar een website te sturen of om ongevraagde commerciële e-mail te verzenden; of (9) eigendomsinformatie of een van onze interfaces of ons ander intellectueel eigendom gebruiken bij het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, in licentie geven of
distributie van applicaties, accessoires of apparaten voor gebruik met de applicatie.

 

Apple- en Android-apparaten

De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een mobiele applicatie gebruikt die is verkregen via de Apple Store of Google Play (elk een "App-distributeur") om toegang te krijgen tot de Site: (1) de aan u verleende licentie voor onze mobiele applicatie is beperkt tot een niet- overdraagbare licentie om de applicatie te gebruiken op een apparaat dat gebruikmaakt van het Apple iOS- of Android-besturingssysteem, indien van toepassing, en in overeenstemming met de gebruiksregels uiteengezet in de toepasselijke servicevoorwaarden van de App Distributeur; (2) wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van alle onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de mobiele applicatie zoals gespecificeerd in de voorwaarden van deze licentie voor mobiele applicaties in deze Gebruiksvoorwaarden of zoals anderszins vereist onder de toepasselijke wetgeving, en u erkent dat elke App Distributeur geen enkele verplichting heeft om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de mobiele applicatie; (3) in het geval dat de mobiele applicatie niet voldoet aan een van toepassing zijnde garantie, kunt u de toepasselijke app-distributeur op de hoogte stellen en kan de app-distributeur, in overeenstemming met zijn voorwaarden en beleid, de aankoopprijs terugbetalen, indien van toepassing, betaald voor de mobiele applicatie, en voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, heeft de App Distributeur geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de mobiele applicatie; (4) u verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat "terroristen ondersteunt" en (ii) dat u niet vermeld op elke VS overheidslijst van verboden of beperkte partijen; (5) u moet voldoen aan de voorwaarden van de overeenkomst van derden bij het gebruik van de mobiele applicatie, bijvoorbeeld als u een VoIP-applicatie hebt, dan mag u hun draadloze dataserviceovereenkomst niet schenden bij het gebruik van de mobiele applicatie; en (6) u erkent en gaat ermee akkoord dat de app-distributeurs derde begunstigden zijn van de voorwaarden in deze licentie voor mobiele applicaties die zijn opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden, en dat elke app-distributeur het recht heeft (en wordt geacht te hebben het recht heeft aanvaard) om de voorwaarden en bepalingen in deze licentie voor mobiele applicaties in deze Gebruiksvoorwaarden tegen u als derde begunstigde daarvan af te dwingen. (5) u moet voldoen aan de voorwaarden van de overeenkomst van derden bij het gebruik van de mobiele applicatie, bijvoorbeeld als u een VoIP-applicatie hebt, dan mag u hun draadloze dataserviceovereenkomst niet schenden bij het gebruik van de mobiele applicatie; en (6) u erkent en gaat ermee akkoord dat de app-distributeurs derde begunstigden zijn van de voorwaarden in deze licentie voor mobiele applicaties die zijn opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden, en dat elke app-distributeur het recht heeft (en wordt geacht te hebben het recht heeft aanvaard) om de voorwaarden en bepalingen in deze licentie voor mobiele applicaties in deze Gebruiksvoorwaarden tegen u als derde begunstigde daarvan af te dwingen. (5) u moet voldoen aan de voorwaarden van de overeenkomst van derden bij het gebruik van de mobiele applicatie, bijvoorbeeld als u een VoIP-applicatie hebt, dan mag u hun draadloze dataserviceovereenkomst niet schenden bij het gebruik van de mobiele applicatie; en (6) u erkent en gaat ermee akkoord dat de app-distributeurs derde begunstigden zijn van de voorwaarden in deze licentie voor mobiele applicaties die zijn opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden, en dat elke app-distributeur het recht heeft (en wordt geacht te hebben het recht heeft aanvaard) om de voorwaarden en bepalingen in deze licentie voor mobiele applicaties in deze Gebruiksvoorwaarden tegen u als derde begunstigde daarvan af te dwingen. dan mag u hun draadloze dataserviceovereenkomst niet schenden bij het gebruik van de mobiele applicatie; en (6) u erkent en gaat ermee akkoord dat de app-distributeurs derde begunstigden zijn van de voorwaarden in deze licentie voor mobiele applicaties die zijn opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden, en dat elke app-distributeur het recht heeft (en wordt geacht te hebben het recht heeft aanvaard) om de voorwaarden en bepalingen in deze licentie voor mobiele applicaties in deze Gebruiksvoorwaarden tegen u als derde begunstigde daarvan af te dwingen. dan mag u hun draadloze dataserviceovereenkomst niet schenden bij het gebruik van de mobiele applicatie; en (6) u erkent en gaat ermee akkoord dat de app-distributeurs derde begunstigden zijn van de voorwaarden in deze licentie voor mobiele applicaties die zijn opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden, en dat elke app-distributeur het recht heeft (en wordt geacht te hebben het recht heeft aanvaard) om de voorwaarden en bepalingen in deze licentie voor mobiele applicaties in deze Gebruiksvoorwaarden tegen u als derde begunstigde daarvan af te dwingen.

 

10. SOCIALE MEDIA

Als onderdeel van de functionaliteit van de Site kunt u uw account koppelen aan online accounts die u heeft bij externe serviceproviders (elk zo'n account, een "account van derden") door: (1) uw account van derden te verstrekken inloggegevens via de Site; of (2) ons toegang te verlenen tot uw Derden-account, zoals is toegestaan ​​onder de toepasselijke algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van elk Derden-account. U verklaart en garandeert dat u het recht heeft om de inloggegevens van uw Derden-account aan ons bekend te maken en/of ons toegang te verlenen tot uw Derden-account, zonder dat u enige van de algemene voorwaarden schendt die van toepassing zijn op uw gebruik van de toepasselijke Account van derden, en zonder ons te verplichten enige vergoedingen te betalen of ons te onderwerpen aan gebruiksbeperkingen die zijn opgelegd door de externe serviceprovider van het externe account. Door ons toegang te verlenen tot accounts van derden, begrijpt u dat (1) we toegang kunnen krijgen tot, beschikbaar stellen en opslaan (indien van toepassing) alle inhoud die u hebt verstrekt aan en opgeslagen in uw externe account (het "sociale netwerk inhoud") zodat deze beschikbaar is op en via de site via uw account, inclusief maar niet beperkt tot vriendenlijsten en (2) we kunnen aanvullende informatie indienen bij en ontvangen van uw externe account voor zover u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een koppeling maakt uw account bij het account van derden. Afhankelijk van de accounts van derden die u kiest en onderhevig aan de privacy-instellingen die u hebt ingesteld in dergelijke accounts van derden, persoonlijk identificeerbare informatie die u op uw accounts van derden plaatst, kan beschikbaar zijn op en via uw account op de site. Houd er rekening mee dat als een account van derden of bijbehorende service niet meer beschikbaar is of onze toegang tot een dergelijk account van derden wordt beëindigd door de externe serviceprovider, de inhoud van het sociale netwerk mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de site. U heeft op elk moment de mogelijkheid om de verbinding tussen uw account op de site en uw accounts van derden uit te schakelen. LET OP DAT UW RELATIE MET DE DERDE DIENSTVERLENERS DIE GEKOPPELD ZIJN AAN UW DERDE ACCOUNTS UITSLUITEND WORDT BEHEERD DOOR UW OVEREENKOMST(EN) MET DERGELIJKE DERDE DIENSTVERLENERS. We doen geen moeite om de inhoud van sociale netwerken voor welk doel dan ook te beoordelen, inclusief maar niet beperkt tot, op nauwkeurigheid, wettigheid, of niet-inbreuk, en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige sociale netwerkinhoud. U erkent en stemt ermee in dat we toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een account van derden en uw lijst met contacten die is opgeslagen op uw mobiele apparaat of tabletcomputer, uitsluitend om u te identificeren en u te informeren over die contacten die zich ook hebben geregistreerd om de site te gebruiken . U kunt de verbinding tussen de site en uw account van derden deactiveren door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). We zullen proberen alle informatie die op onze servers is opgeslagen en die is verkregen via een dergelijk account van derden, te verwijderen, behalve de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account worden gekoppeld. U erkent en stemt ermee in dat we toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een account van derden en uw lijst met contacten die is opgeslagen op uw mobiele apparaat of tabletcomputer, uitsluitend om u te identificeren en u te informeren over die contacten die zich ook hebben geregistreerd om de site te gebruiken . U kunt de verbinding tussen de site en uw account van derden deactiveren door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). We zullen proberen alle informatie die op onze servers is opgeslagen en die is verkregen via een dergelijk account van derden, te verwijderen, behalve de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account worden gekoppeld. U erkent en stemt ermee in dat we toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een account van derden en uw lijst met contacten die is opgeslagen op uw mobiele apparaat of tabletcomputer, uitsluitend om u te identificeren en u te informeren over die contacten die zich ook hebben geregistreerd om de site te gebruiken . U kunt de verbinding tussen de site en uw account van derden deactiveren door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). We zullen proberen alle informatie die op onze servers is opgeslagen en die is verkregen via een dergelijk account van derden, te verwijderen, behalve de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account worden gekoppeld.

 

11. INZENDINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die door u aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw inzendingen.

 

12. ADVERTEERDERS

We staan ​​adverteerders toe hun advertenties en andere informatie weer te geven in bepaalde delen van de Site, zoals zijbalkadvertenties of banneradvertenties. Als u een adverteerder bent, neemt u de volledige verantwoordelijkheid voor alle advertenties die u op de site plaatst en alle diensten die op de site worden aangeboden of producten die via die advertenties worden verkocht. Verder garandeert en verklaart u als adverteerder dat u over alle rechten en bevoegdheden beschikt om advertenties op de Site te plaatsen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten en contractuele rechten. Wij bieden simpelweg de ruimte om dergelijke advertenties te plaatsen en hebben verder geen relatie met adverteerders.

 

13. SITEBEHEER

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de site te controleren op schendingen van
deze gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar
eigen goeddunken, de wet of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, inclusief maar niet
beperkt tot het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen
goeddunken en zonder beperking, het weigeren, beperken van toegang tot, beperken van de
beschikbaarheid van, of het uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van
uw Bijdragen of een deel daarvan; (4) naar eigen goeddunken en
zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om
alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze van de site te verwijderen of anderszins uit te schakelen
belastend voor onze systemen; en (5) anderszins de site beheren op een manier die is
ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede
werking van de site te vergemakkelijken.

 

14. PRIVACYBELEID

We geven om gegevensprivacy en -beveiliging. Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons privacybeleid dat op de site is geplaatst en dat is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de site wordt gehost in Algerije. Als u de site bezoekt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetgeving in Algerije, dan draagt ​​u door uw voortgezet gebruik van de site uw gegevens over naar Algerije , en u stemt ermee in dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in Algerije. Verder accepteren, vragen of vragen we niet bewust informatie van kinderen of verkopen we bewust aan kinderen. Daarom, in overeenstemming met de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act,

 

15. INBREUK OP AUTEURSRECHT

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de onderstaande contactgegevens (een "Melding"). Een kopie van uw Kennisgeving wordt verzonden naar de persoon die het in de Kennisgeving geadresseerde materiaal heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u volgens de toepasselijke wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u een wezenlijke verkeerde voorstelling van zaken geeft in een Kennisgeving. Als u er dus niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de site bevindt of waarnaar door de site wordt gelinkt, inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

 

16. DUUR EN BEINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN DISCRETIE EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) TE WEIGEREN AAN ENIGE PERSOON VOOR WELKE REDEN OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONS UITSLUITEND BESLUIT VERWIJDEREN.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u handelt namens de derde partij feest. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiele, strafrechtelijke en voorlopige maatregelen.

 

17. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze Site bij te werken.

We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site. We kunnen niet garanderen dat de site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de site op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site tijdens een downtime of stopzetting van de site.

 

18. TOEPASSELIJK RECHT 

Deze voorwaarden worden beheerst door en gedefinieerd volgens de wetten van Algerije. We-talk en uzelf stemmen er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Algerije de exclusieve jurisdictie hebben om enig geschil op te lossen dat kan ontstaan ​​in verband met deze voorwaarden.

 

19. GESCHILLENBESLECHTING

Informele onderhandelingen

Om de oplossing te bespoedigen en de kosten te beheersen van elk geschil, controverse of claim met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden (elk "Geschil" en gezamenlijk de "Geschillen") die door u of ons (individueel, een "Partij" en gezamenlijk, zijn ingediend, de “Partijen”), komen de Partijen overeen om eerst te proberen om een ​​Geschil (behalve de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) informeel te onderhandelen gedurende ten minste dertig (30) dagen voordat de arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

 

Bindend besluit

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met dit contract, inclusief elke vraag over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, zal worden voorgelegd aan en definitief worden opgelost door het International Commercial Arbitration Court onder de Europese Arbitragekamer (België, Brussel, Louizalaan, 146) volgens de regels van deze ICAC, die, als gevolg van de verwijzing ernaar, wordt beschouwd als onderdeel van deze clausule. Het aantal arbiters bedraagt ​​twaalf (12). De zetel of wettelijke plaats van arbitrage is Algiers, Algerije. De procestaal is Engels. Het toepasselijke recht van het contract is het materiële recht van Algerije.

 

Beperkingen

De Partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het Geschil tussen de Partijen afzonderlijk. Voor zover wettelijk toegestaan, (a) zal arbitrage niet worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) er is geen recht of bevoegdheid om een ​​Geschil te arbitreren op basis van class action of om class action-procedures te gebruiken; en (c) er is geen recht of bevoegdheid om een ​​Geschil in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen aan te brengen.

 

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) alle Geschillen die tot doel hebben de intellectuele eigendomsrechten van een Partij af te dwingen of te beschermen, of betreffende de geldigheid ervan; (b) elk geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke vordering tot voorlopige voorzieningen. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van de partijen ervoor kiezen om een ​​geschil te beslechten dat valt onder dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden en zal een dergelijk geschil worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken die zijn vermeld voor jurisdictie hierboven, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

 

20. CORRECTIES

Er kan informatie op de site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Site op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

21. DISCLAIMER

DE SITE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN ZOALS BESCHIKBAAR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO ZAL ZIJN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARvan, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE AAN DE SITE GEKOPPELD ZIJN EN WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN ( 2)
PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCILE INFORMATIE OPGESLAGEN , (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAN HORSES OF DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN/OF (6) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE AARD ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKED WEBSITE, WORDEN GEADVERTEERD OF AANGEBODEN, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN ENIGE BANNER OF ANDERE ADVERTENTIES WORDT AANGEBODEN, EN WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MEDIUM OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW EIGEN OORDEEL GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG ZIJN INDIEN VAN TOEPASSING.

 

22. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEIDIN

GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELD, INCIDENTELE, SPECIALE OF STRAFSCHADE, INCLUSIEF WINSTVERLIES, GEDERLDE INKOMSTEN ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

 

23. VRIJWARING

U stemt ermee in om ons, inclusief onze dochterondernemingen, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren,
gelieerde ondernemingen, en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria en onkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit : (1) uw bijdragen; (2) gebruik van de site; (3) schending van deze gebruiksvoorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de site met wie u via de site contact hebt gehad. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten samen te werken, met onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra we ons ervan bewust worden.

 

24. GEBRUIKERSGEGEVENS

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de site verzendt om de prestaties van de site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de site. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk
verlies of corruptie van dergelijke gegevens.

 

25. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch, via e-mail en op de site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN MEDEDELINGEN, BELEID EN REGISTRATIE VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GENTEGREERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen,

 

26. GEBRUIKERS EN INWONERS IN CALIFORNI

Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u
schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of telefonisch op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.

 

27. DIVERSEN

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden werken voor zover toegestaan ​​door de wet. We kunnen te allen tijde een of al onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, die bepaling of een deel van de bepaling wordt geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele overige bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie ontstaan ​​tussen u en ons als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de site. U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons kunnen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze hebt opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren. U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons kunnen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze hebt opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren. U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons kunnen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze hebt opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

 

28. NEEM CONTACT MET ONS OP

Om een ​​klacht met betrekking tot de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via:

We-talk

Algiers, Algiers 16000Algerije

wetalkchat@gmail.com